zatrudnienie w szczególnych warunkach

Radziecki Termos - ALL FOUR SEASONS IN ONE DAY

Temat: praca w warunkach uciazliwych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczegółnych warunkach i w szczególnym charakterze. ( D.U.83.8.43) - tytuł rozporządzenia zmieniony przez § 1 pkt.1 rozporządzenia z dnia 21 maja 1996r. ( D.U.96.63.292) zmieniającego min, rozporządzenie z dniem 7.06.1996t. ZMIANY: D.U.85.7.21 D.U.01.39.167 D.U.92.102.520 D.U.96.63.292 D.U.97.61.377 D.U 98.162.1118 Miłej lektury :wink:
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=426Temat: do elik,prosba,c.d.tematu nr23448
eliku,mam problem ze znalezieniem tej ustawy a zwlaszcza zalacznikow A iB z wykazem prac. zatrudnionych w szczegolnych warunkach lub szczegolnym charakterze ,prosze o pomoc ,pracuje jako teletechnik w kolejowej centrali telefonicznej ,praca zmianowa,dyzury 12godzinne systemem dzien -noc
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=24229


Temat: warunki szczególne
To czy można skorzystać z tych uprawnień, zależy także od roku urodzenia. Tak mówi ustawa o emerutyrach i rentach z FUS. Art. 32. 1. Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., będącym pracownikami, o których mowa w ust. 2-3, zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje emerytura w wieku niższym niż określony w art. 27 pkt 1. 1a. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie uwzględnia się: 1) okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po dniu 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 2) okresów, w których na mocy szczególnych przepisów pracownik został zwolniony ze świadczenia pracy, z wyjątkiem okresu urlopu wypoczynkowego. 2. Dla celów...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=15280


Temat: świadectwo pracy - warunki szkodliwe
Należy rozgraniczyć pojęcie warunki szkodliwe, a warunki uciążliwe ! Uprawnienia z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze określone są w Ujedn.tekscie Rozp.Rady Min. z dnia 7 lutego 1983 r w sprawie wieku emeryt.pracowników zatrudnionych w warunkach j.w. (Dz.U.nr 8 poz.43,z 1985 r nr 7 poz.21,z 1991 nr 39 poz.167,z 1992 r nr 1o2 poz.520,z 1996 nr 63 poz.292,z 1997 r nr 61 poz.377). Szukaj w Google !
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=32410


Temat: Manifestacja bez żadnego echa?!
...z tym tematem i orozmawiali z nami. Chcemy być traktowani oważnie. Chcemy czuć się artnerem w rozmowach. Rozmawiał: Marcin Krężel * Ogólnopolska manifestacja ‟Solidarności” w Warszawie odbyła się od hasłem rawa do godnej racy, gwarantującej godną emeryturę i godne życie. Związkowcy  sprzeciwiają się regulacjom, które mogą skutkować obniżeniem emerytur, dopominają się też o korzystne regulacje emerytalne dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach. Są za zwiększeniem łacy minimalnej do 40 roc. średniego wynagrodzenia w rzyszłym roku i 50 roc. w 2010.
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=8327


Temat: wiek emerytalny
z.U.83.8.43 1985-02-20 zm. Dz.U.85.7.21 §1 1991-05-09 zm. Dz.U.91.39.167 §1 1993-01-14 zm. Dz.U.92.102.520 §1 1996-06-07 zm. Dz.U.96.63.292 §1 1997-06-18 zm. Dz.U.97.61.377 §1 1999-01-01 zm.wyn.z Dz.U.98.162.1118 art.32 ust.4, art.195 pkt5 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.* (1) (Dz. U. z dnia 18 lutego 1983 r.) Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267) zarządza się, co następuje: RozdziałÂ 1 Przepisy ogólne. § 1. 1. Rozporządzenie stosuje się do pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wymienione...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=572


Temat: wcześniejsza emerytura
To nie jest do końca prawda> nie musi być rozwiązana umowa z przyczyn ekonomicznych. Do 31.12.2007 r. należy spełnić określone warunki w tym min. mieć ukończone 55 lat. A z tego co piszesz masz dopiero 51 lat więc już z tego powodu nie będziesz mogła skorzystać z wcześniejszej emerytury. Wg ustawy urodzeni po 31.12.1948 r. - czyli Ty -będą odchodzić na emerytury kobieta 60 lat . Zatrudnieni w szczególnych warunkach mają mieć ustanowione tzw. emerytury pomostowe, o których do chwili obecnej jest cisza.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=39035


Temat: OCHRONA PRZED WYPOWIEDZENIEM
...jeżeli nie przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego), nie będzie objęta ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Przyjąć można, odnosząc się odpowiednio do tezy sformułowanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z 28 marca 2002 r., iż ochroną tą zostaną objęte te grupy pracowników, dla których niższy od powszechnego wiek emerytalny jest normalnym wiekiem emerytalnym, tj. górnicy, pracownicy kolejowi czy pracownicy zatrudnieni w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Uznać należy zatem, iż osoby te będą podlegać ochronie przed wypowiedzeniem w okresie 4 lat poprzedzających osiągnięcie ustawowo określonego niższego wieku emerytalnego. Ważne Pracownik zostaje objęty ochroną przed wypowiedzeniem od dnia, w którym spełnione zostały warunki uzasadniające tę ochronę. Pismo o wypowiedzeniu umowy o pracę nie może więc...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=28733


Temat: wykaz stanowisk pracy
witam gdzie znajde szczegółowy WYKAZ stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze pozdrawiam
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=39679


Temat: wykaz zawodów szkodliwych dla zdrowia dla pracowników spółdz
A moz ę cio chodzi o pracę w szczególnych warunkach ? Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. sprawie wieku emerytalnego dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43;1985 nr 7, poz. 21; 1991 nr 39, poz. 167; 1992 nr 102, poz.520; 1996 nr 63, poz.292; 1997 nr 61, poz. 377; 1998 nr 162, poz. 1118
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1501


Temat: ZFŚS - odpisy w 2003 r
jest to odpis podstawowy.Istnieje inny odpis dla młodocianych, inny dla zatrudnionych w szczególnych warunkach. Oczywiście nie zmienia to faktu, że wszystkie te odpisy mogą być od tego roku ustalone w innej wysokości przez pracodawcę w regulaminie pracy lub można całkowicie zaniechać wypłaty-pod warunkiem odpowiednich postanowień w regulaminie.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=2464


Temat: KADROWCY były pracownik firmy prosi o pomoc, chce mu pomoc
Niektóre grupy pracowników mają prawo do emerytury w wieku 50 lat kobiety i 60 lat mężczyźni. Nie chodzi o tzw. emeryturę wcześniejszą. Jest to emerytura przyznana w wieku wcześniejszym ze względu na zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Sprawy te reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=16586


Temat: Strajku na kolei nie będzie
...w sprawie emerytur kolejarskich. Do systemu emerytur pomostowych zostaną włączeni kolejarze, których praca jest bezpośrednio związana z bezpieczeństwem na kolei. Akcja protestacyjna na kolei została zawieszona. Oznacza to, że kolejarze nie przeprowadzą zapowiadanego na wtorek strajku ostrzegawczego. Wicepremier Przemysław Gosiewski, który prowadził negocjacje z kolejarzami, poinformował, że ponad 20 grup zawodowych pracowników, zatrudnionych w szczególnych warunkach, zostanie objętych systemem emerytur pomostowych. Wszystkie stanowiska związane są z bezpieczeństwem ruchu. Przemysław Gosiewski dodał, że podpisane porozumienie będzie podstawą do zawieszenia akcji protestacyjnej do czasu uchwalenia ustawy o emeryturach pomostowych oraz ogłoszenia rozporządzeń zawierających wykaz grup zawodowych wymienionych w tym porozumieniu. Według Gosiewskiego,...
Źródło: rail.waw.pl/phpBB3/viewtopic.php?t=3771


Temat: wcześniejsza emerytura a umowa zlecenie
a co z art. 184, do 1999 r. mam przepracowane 29 lat w tym 18 lat w warunkach szczególnych. ......" Możliwość przejścia na emeryturę na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej nie jest uzależniona od ukończenia wieku emerytalnego w określonym przez przepisy czasie. Emerytura ta przysługuje, jeżeli wymienieni 1 stycznia 1999 r. (w dniu wejścia w życie ustawy emerytalnej) osiągnęli: - okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze gwarantujący prawo do emerytury w wieku niższym niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, - okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Wcześniejsza emerytura przysługiwać będzie pod warunkiem, że wymienione osoby nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego oraz nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=48429


Temat: wcześniejsza emerytura
mężczyźni urodzeni do końca 1948 r., mają prawo do wcześniejszej emerytury po osiągnięciu 60 lat, posiadaniu 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych (w tym udokumentowane 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach)oraz orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy (art. 29 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych)
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=9745


Temat: [Gospodarka] Górnictwo i sprawy z nim związane
...Jednak taka zmiana jest możliwa - rząd pracuje właśnie pilnie nad ustawą o emeryturach pomostowych. Niosłaby za sobą konieczność opłacania przez pracodawców dodatkowej składki za uprawnionych do wcześniejszych emerytur. A na to wśród pracodawców zgody nie ma... (bs) Gdyby górnicy urodzeni po 31 grudnia 1968 roku mieli stracić swoje przywileje emerytalne, przechodziliby na emerytury pomostowe na takich samych zasadach jak pozostali zatrudnieni w szczególnych warunkach lub charakterze. To oznacza nie tylko utratę przez co trzeciego z nich prawa do wcześniejszych emerytur finansowanych z budżetu państwa, ale i do dużo niższego świadczenia. "Przedwyborcza prowokacja" - wedle słów Dominika Kolorza - to jedna z teorii na temat planowanych zmian. Dodajmy - niepozbawiona podstaw. Tuż po wyborach samorządowych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamierza...
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=828


Temat: problem z przejściem na emeryturę
Masz rację Dordzi ;-)) Ponadto aby mieć prawo do emerytury w wieku 55 lat (kobieta), należy mieć co najmniej 15-to letni okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=27826


Temat: [Gospodarka] Górnictwo i sprawy z nim związane
...18:47 Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej chce, by górnicy urodzeni po 31 grudnia 1968 roku stracili prawo do wcześniejszych emerytur. Ma to przynieść budżetowi wielomilionowe oszczędności. Górnicy nie chcą nawet o tym słyszeć. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej zastanawia się, czy młodym górnikom nie zabrać części przywilejów emerytalnych. Od 2008 roku mieliby przechodzić na emerytury pomostowe, tak jak inni pracownicy zatrudnieni w szczególnych warunkach: kolejarze, energetycy czy hutnicy. To oznacza, że pracowaliby do 60. roku życia, a więc dłużej niż obecnie. "Gazeta Prawna" napisała, że dotyczyłoby to górników urodzonych po 31 grudnia 1968 roku. Dziś górnicy mogą przechodzić na emeryturę po 25 latach pracy na dole, bez względu na wiek. Gwarantuje im to osobna ustawa emerytalna, która jednak mogłaby zniknąć po wejściu w życie...
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=828


Temat: ??? z 24.10.2002
...tyle że są to ludzie którzy z mocy prawa powinni stać na jego straży. Dla mnie swoistą ciekawostką jest opublikowana w Dodatku Specjalnym Gazety Prawnej z dnia 18.10.br. Uchwała Sądu Najwyższego z 27 maja 1985r.III UZP 505 /nie opublikowana/, w której to Uchwale stwierdza się, cytuję za Gazetą Prawną:" Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków nie jest dopuszczalne w postępowaniu przed organem rentowym." - czy dotyczy ona tylko zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze? Czy też dotyczy postępowania przed organami rentowymi w ogóle, a jeśli tak to jak w Swietle w/w Uchwały mogą obowiązywać przepisy stanowiące, że dla udokumentowania określonych okresów pracy - tak jak w przypadku Pana Darka - należy przedstawić zeznania świadków itd.? ELŻBIETA
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=904


Temat: wcześniejsza emerytura a umowa zlecenie
...spełniasz warunku zawartego w punkcie 6, ponieważ od 2002 roku jesteś na świadczeniu przedemerytalnym, czyli że po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywałeś pracy w szczególnych warunkach. Punkt 3. - szczegółowo. Oto treść powołanych przepisów. Art. 184. 1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli: 1) okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn oraz 2) okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27. Art. 27. Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki: 1) osiągnęli wiek emerytalny...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=48429


Temat: Gdzie jest racja?
Czy zasiłek chorobowy i macierzyński przypadajacy po 17.10.1991r. można wliczyć nauczycielowi do 20 letniego okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach (przeczytałam o tyum w gazecie "Uchwała Sadu Najwyższego z dnia 27.11.2003r", jeżeli tak, to co należy zrobić i gdzie się udać. Byłam w ZUS-ie, ale od razu usłyszałam, że "nie", a wyroki Sądu nie sa dla nich przepisem.W miarę możliwości,proszę o wyjaśnienie tej sytuacji.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=14219


Temat: wcześniejsa Emerytura
...funkcjonowały emerytury dla pewnych grup pracowniczych - górnicy, hutnicy, służby mundurowe - którzy nabywali prawo do emerytury w wieku o 5 lat wcześniejszym niż ogólnie obowiązujący. Obowiązywały ich oddzielne ustawy emerytalne. Mieli nawet oddzielne organy emerytalno rentowe i odzielne, nie zus, biura wypłat tych świadczeń. Oprócz powyższych grup pracowniczych, prawo do emerytury w wieku o 5 lat wcześniejszym, mieli pracownicy zatrudnieni w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Obecnie grupy te nadal maja prawo do emerytur w wieku o 5 lat wcześniejszym, tyle tylko, że mają wspólną ustawę emerytalną. Nie ma już natomiast osobnej ustawy o emeryturach wcześniejszych, które można było otrzymać bez względu na wiek i z niższą stawką. Nie ma już emerytur wcześniejszych. Są, tak jak i dawniej, grupy pracowników uprawnione do emerytury w wieku...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=27349


Temat: Jak prawidłowo powinno być nazwane moje stanowisko pracy ?
Wykaz, na który się powołujesz nie stanowi podstawy do stwierdzenia, że jesteś zatrudniony w szczególnych warunkach. Ten wykaz stanowił załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracownioków zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Rozporządzenie to zobowiązywało ministrów poszczególnych resortów do opracowania na podstawie tego załącznika wykazów prac w podległych resortach. Te wykazy opracowane przez poszczegółne resorty sa podstawą do uznania, czy jesteś zatrudniony w szczególnych warunkach. Z pewnością tak, ale w świadectwie pracy muszi być jako podstawa podany wykaz opracowany...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=30604


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Radziecki Termos - ALL FOUR SEASONS IN ONE DAY