Zasoby mieszkaniowe w

Radziecki Termos - ALL FOUR SEASONS IN ONE DAY

Temat: Wlasnosc - art 140 kc
.../tak NSA w Gdańsku wyrok z 97.12.11 opubl. Sam.Teryt. 1998/10/76  "Przepis art. 56 ust. 2 ustawy z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych  nie oznacza, aby rada gminy miała uprawnienie do uchwalania zróżnicowanych stawek czynszu, o jakich mowa w art. 26 ustawy, także dla najemców lokali w domach stanowiących własność osób fizycznych, gdyż uprawnienie to odnosi się tylko do najemców lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy" - dotyczy to tylko lokali z czynszem regulowanym - co do lokali z czynszem wolnym lub ewentualnie podlegających kc moim zdaniem nie podstaw do kwestionowania podwyżki czynszu przez właściciela z zastosowaniem stosownego trybu z podaniem dowolnej przyczyny podwyżki, - wbrew sugesti zawartej na początku CO założone przez najemcę stanowi własność właściciela lokalu /a więc ma on tytuł prawny/ - jako tzw....
Źródło: topranking.pl/1855/wlasnosc,art,140,kc.phpTemat: Czy małżeństwo może posiadać dwa mieszkania komuna
...do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej. § 2. Ustanie wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa nie pociąga za sobą ustania wspólności najmu lokalu. Jednakże sąd, stosując odpowiednio przepisy o zniesieniu wspólności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu." Z Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: "Art. 4. 1. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. 2. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. 3. Gmina wykonuje zadania, o których mowa w ust....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,656,95037080,95037080,Czy_malzenstwo_moze_posiadac_dwa_mieszkania_komuna.html


Temat: Duże uznanie dla prezydenta Wałbrzycha
...Z kuriozalnej dość ustawy o lokatorach: Art. 4. 1. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. 2. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. 3. Gmina wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób. 4. Gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania, o których mowa w ust. 1 i 2. Art. 20. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 4, gmina może tworzyć i posiadać
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,78514882,78514882,Duze_uznanie_dla_prezydenta_Walbrzycha.html


Temat: MZGM wymieni umowy wszystkim lokatorom
...się o bezprawiu, jakie chce wprowadzać Prezes MZGM – TBS Sp. z o. o. – Pan Krzysztof Jaworski. Bardzo dobrze, że Szanowny Pan Redaktor Sebastian Śmietanowski ostrzegł mieszkańców Płocka o zamiarze nieprzestrzegania prawa przez Pana Krzysztofa Jaworskiego w uzgodnieniu i porozumieniu z Prezydentem Miasta Płocka Panem Mirosławem Milewskim. Na razie jednak zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2001 r. Nr 71 poz. 733 z późn. zm.): art. 4. 1. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. 2. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. art....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,66,23509626,23509626,MZGM_wymieni_umowy_wszystkim_lokatorom.html


Temat: Odszkodowania od gminy za brak lokalu socjalnego.
...uznać, iż przewidzianym w ustawie (w art. 1046 § 4 k.p.c.) wypadkiem, w którym gmina obowiązana jest zaspokoić potrzeby mieszkaniowe określonych osób, jest udostępnienie tymczasowego pomieszczenia. Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów dają także odpowiedź na inne postawione przez wnioskodawcę pytanie. Mianowicie art. 20 ust. 1 ustawy stanowi, że w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 4, gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy, a w myśl art. 20 ust. 2a w celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 4, gmina może także wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, których gospodarstwa osiągają niski dochód. Tym samym tymczasowe pomieszczenia mogą być udostępnione zarówno z mieszkaniowego zasobu gminy, jak i spoza tego zasobu. Sama nazwa „tymczasowe pomieszczenie” sugeruje, że jest ono...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,10096,88750030,88750030,Odszkodowania_od_gminy_za_brak_lokalu_socjalnego_.html


Temat: Warto wiedzieć..Ochrona lokatorów i wysokość czyns
...gmina nie przyznała lokalu socjalnego, przysługuje odszkodowanie jedynie w wysokości różnicy między czynszem rynkowym a tym, do opłacania którego lokator jest zobowiązany. Trybunał uznał wczoraj, że narusza on konstytucyjne prawo własności właścicieli wynajmowanych lokali i powoduje, że gminy często nie kwapią się z wykonywaniem prawomocnych wyroków sądowych, bo jest to dla nich bardziej opłacalne niż inwestowanie w mieszkaniowy zasób gminy. Towarzystwo czuje się wywłaszczone Trybunał odpowiedział na pytanie prawne sądu w Kościanie związane z zawisłą przed nim sprawą roszczeń Towarzystwa Budownictwa Społecznego wobec gminy, która nie zapewniła mieszkania socjalnego lokatorowi z wyrokiem eksmisyjnym. Sąd wstrzymał eksmisję do czasu przydzielenia tego lokalu, ale gmina swojego obowiązku nie wypełniła. Lokator zaś nie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,48452912,48452912,Warto_wiedziec_Ochrona_lokatorow_i_wysokosc_czyns.html


Temat: Socjalni za komunalnych
...w kolejce na mieszkanie komunalne jako podnajemcom. Spółdzielnia obciąża miasto stawką jak w pozostałych swych spółdzielczych lokalach - a miasto podnajmuje i obciąża lokatorów gminną stawką czynszu.-RÓŻNICE (JEŚLI TAKA WYSTĘPUJE) POKRYWA gMINA pŁOCK. "ustawa o ochronie praw lokatorów............" -art20p2a: Art. 20. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 4, gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy. 2. Lokale stanowiące
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,66,33390522,33390522,Socjalni_za_komunalnych.html


Temat: Ustawa o ochronie praw właścicieli
...pomieszczenie” sugeruje, że jest ono udostępniane na okres przejściowy, tymczasowo. Art. 1046 § 4 k.p.c. sugeruje, że umowa, na podstawie której udostępniane jest tymczasowe pomieszczenie, zawierana być powinna na czas oznaczony. Z kolei z art. 20 ust. 2 w związku z ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów wynika, że z wyjątkiem lokali socjalnych oraz lokali wynajmowanych na czas trwania stosunku pracy, lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony. Z zastosowania koherentnej wykładni systemowej powyższych przepisów, biorąc pod uwagę, że tymczasowe pomieszczenie nie jest lokalem socjalnym, wynika, że gmina nie może wskazać tymczasowego pomieszczenia wchodzącego w skład
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,778,91515963,91515963,Ustawa_o_ochronie_praw_wlascicieli.html


Temat: Europa Nostra
Drobiazg. Wzajemne dzieki za mieszkaniowy zasob. Nabieram przekonania, ze jednak pojdziemy do sadu jako interwenient uboczny ;-))). Smiesznie bedzie.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,25822,27045568,27045568,Europa_Nostra.html


Temat: Hałaśliwy sąsiad raz jeszcze
Hello! Co prawda temat był już kilkakrotnie poruszany, ale nie myślałem, że dotknie on mojej rodziny, stąd prośba o przypomnienie. ;-) Zglos ten fakt w ZGM-ie, czy innym zakładzie, ktory zarzadza tym budynkiem i na Policji. Po kilku takich interwencjach zarzadca lub Ty mozecie zastosowac art. 13 Ustawy - Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego Dz.U.2001 nr 71 poz. 733 Rozdział 2 Prawa i obowiązki lokatorów oraz ochrona ich praw Art. 13. 1. Jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do...
Źródło: topranking.pl/1856/halasliwy,sasiad,raz,jeszcze.php


Temat: czynsze
Krótki! Przypomnę krótko, ustawa z 1994 r. mówiła, w art. 20 ust. 2, że w wypadkach przewidzianych ustawą wysokość czynszu ustala sie w sposób w niej określony (czynsz regulowany). W pozostałych wypadkach czynsz jest wolny. i dalej w art. 25 ust. 1 czynsz regulowany opłacają najemcy lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy ... Zatem były dwa czynsze - regulowany w zasobach mieszkaniowych gminy, którego wysokość ustala rada gminy i którego wysokość nie może przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej, i w pozostałych - wolny. Spór dotyczył art. 56 ust. 2 czy czynsz regulowany obowiązuje również w domach i mieszkaniach należących do osób fizycznych. Wobec powszechnej praktyki stosowania czynszu gminnego w domach osób...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,10096,21120966,21120966,czynsze.html


Temat: wykup mieszkania w budynku nalezacym do gminy
Witaj Darek Zarządzeniem nr 4/05 dn.05.01.2005r Prezydent Miasta Wałbrzycha utworzył Stały Zasób Mieszkaniowy Gminy Wałbrzych. Budynki stanowiące Stały
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,168,68772908,68772908,wykup_mieszkania_w_budynku_nalezacym_do_gminy.html


Temat: prosze o pomoc!!!
...I Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) lokatorze – należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności; 2) właścicielu – należy przez to rozumieć wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu; 3) współlokatorze – należy przez...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,656,75977019,75977019,prosze_o_pomoc_.html


Temat: ZBiLK: Chcemy baraków, bo stoimy pod ścianą
...komunalnych mieszkań stawały się osoby posiadające prawo do innego mieszkania na terenie Szczecina, a nawet osoba, która bezprawnie je zajęła. W aż 20 przypadkach zaniechano egzekucji udzielonych bonifikat, wobec osób które odsprzedały lokal na wolnym rynku, przed upływem ustawowego 5 letniego okresu. To wielokrotne zaniechanie egzekwowania prawa przez urzędników kosztowało miasto 2,9 miliona. Pomimo że mieszkaniowy zasób gminy był przeznaczony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodzin o niskich dochodach, urzędnicy z naruszeniem przepisów wynajęli i sprzedali mieszkania także osobom zajmującym wysokie stanowiska publiczne, których dochody przekraczały nawet dwukrotnie górny próg dochodowy." Na to sie godzisz?
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,70,101187278,101187278,ZBiLK_Chcemy_barakow_bo_stoimy_pod_sciana.html


Temat: Strzelila rurka
...instalacji wodociągowej, gazowej i ciepłej wody - bez urządzeń odbiorczych, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz anteny zbiorczej - z wyjątkiem osprzętu, b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków. 4. W sprawach zarządu lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób gminy właściciel powinien współdziałać z przedstawicielami najemców. Zakres tego współdziałania określa rada gminy, w szczególności w stosunku do budynków stanowiących współwłasność gminy lub osób prawnych, o których mowa w art. 5 ust. 1. Art. 10. 1. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal i pomieszczenia do niego przynależne we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz przestrzegać...
Źródło: topranking.pl/1856/strzelila,rurka.php


Temat: Litwiński PO milczy w sprawie afery Krzystka CBA
...się na bonus w wysokści ok 150 tys zł (różnica pomiędzy ceną rynkową mieszkania a kwotą wpłaconą); 2) Proszę o komentarz do treści Wystąpienia Pokontrolnego (str. 4): " (...) Urząd nie powinien był dokonywać sprzedaży tych lokali (...) gdyż osoby te zajmując wysokie stanowiska publiczne i uzyskując znaczne dochody miesięczne, mogły pozwolić sobie na zakup mieszkania na wolnym rynku. Należy (...) podkreślić, iż mieszkaniowy zasób gminy był i jest przeznaczony do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodzin o niskich dochodach (...)" 3) Czy straszenie mieszkańców koniecznością "weryfikacji wszystkich umów sprzedaży mieszkań" (jak wyrażał to z-ca prez. Chochulski - p. www.szczecin.pl) - mimo, iż 5 tys przypadków sprzedaży mieszkań nie ma nic wspólnego z przedmiotem kontroli - można nazwać prymitywną...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,70,75673082,75673082,Litwinski_PO_milczy_w_sprawie_afery_Krzystka_CBA.html


Temat: oto nowa wersja z 27 maja 2003 ustawy o ochronie
Rozdział 3 Mieszkaniowy zasób gminy Art. 20. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 4, gmina może tworzyć i posiadać
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,10096,6376539,6376539,oto_nowa_wersja_z_27_maja_2003_ustawy_o_ochronie.html


Temat: prosze o pomoc!!!
...uzupełniającego. 3. Osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł. Art. 20. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 4, gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy. 2. Lokale stanowiące
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,656,75977019,75977019,prosze_o_pomoc_.html


Temat: Mieszkanie dla wychowanka domu dziecka-jak???
...w budynkach lub lokalach przeznaczonych do rozbiórki, remontu, przebudowy i modernizacji lub zajmują lokale nie spełniające wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w trybie przepisów o nadzorze urbanistyczno-budowlanym, 3) uzyskały lub uzyskają pozwolenie na nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne lub na pracownie twórcze w obiektach budowlanych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy i dokonały adaptacji tych pomieszczeń, 4) opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności, 5) zostały zaproszone przez Zarząd Gminy Warszawa-Centrum do osiedlenia się na terenie Gminy Warszawa-Centrum na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy uchwałą Nr 469/XLIV/97 z dnia 20 marca 1997 r. w sprawie osiedlania na terenie Gminy Warszawa- Centrum osób narodowości lub...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,51,64308698,64308698,Mieszkanie_dla_wychowanka_domu_dziecka_jak_.html


Temat: Kupcie mieszkanie albo się wynoście!
Dostał prezesunio władzę, to i rządzi. Powyrzucał wszystkich, którzy mają jakiekolwiek pojęcie o czymkolwiek i zatrudnił kolegów - no i są efekty. A że jacyś emeryci dostaną zawału? Pewnie są z układu, to ich nie szkoda. Swoją drogą to trzeba być cymbałem, żeby nie sprawdzić na jakich zasadach działa mieszkaniowy zasób gminy.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,68,75137318,75137318,Kupcie_mieszkanie_albo_sie_wynoscie_.html


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Radziecki Termos - ALL FOUR SEASONS IN ONE DAY